Algemene voorwaarden

Tjeenkies praktijk voor uiterlijke verzorging
Artikel 1.Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Tjeenkies”:
Tjeenkies praktijk voor uiterlijke verzorging, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Zwolle, onder dossiernummer 50318381 met BTW nummer 192.637.460.B01.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De klant die een bestelling doet / een product of behandeling koopt verklaart daarmee de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden onverkort te aanvaarden.
2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk. Indien van enig onderdeel
van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Tjeenkies heeft het recht om de algemene voorwaarden te veranderen, te bewerken of aan te vullen.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Informatie, foto’s en afbeeldingen, mededelingen, etc met betrekking tot de producten en behandelingen
worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Geringe afwijkingen bij levering geven de klant geen recht op
ontbinding van de overeenkomst en leiden niet tot schadeplichtigheid van Tjeenkies.
Artikel 4. Prijzen
4.1 De productprijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.
4.2 Voor zendingen binnen Nederland hanteert Tjeenkies de verzendkosten conform posttarieven.
4.3 Tjeenkies kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Aan dergelijke
onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Het aanbod van producten met korting en bij acties en soortgelijke aanbiedingen geldt slechts zo lang de
voorraad strekt. De klant heeft bij uitputting van het aanbod de keuze om de overeenkomst gestand te doen
door bijbetaling van het dan verschuldigde dan wel recht op restitutie van de betaalde prijs.
Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via Tjeenkies dienen te geschieden bij vooruitbetaling via pinnen, contante betaling,
overmaken.
5.2 De klant geeft door te bestellen Tjeenkies toestemming en machtigt deze onherroepelijk om alle
handelingen te verrichten die nodig zijn bij de betaalmethode om de betaling te ontvangen.
5.3 Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tjeenkies.
Artikel 6. Levering
6.1 Tjeenkies streeft ernaar om binnen acht werkdagen na ontvangst van de betaling het gekochte
aan te bieden. Echter, deze termijn is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn
geeft nimmer recht op schadevergoeding en kan evenmin leiden tot het annuleren of ontbinden van de
overeenkomst.
6.2 In geval van vertraging in de verzending, bijvoorbeeld omdat producten tijdelijk niet leverbaar zijn, zal
Tjeenkies de koper na acht werkdagen na de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de
betaling terzake informeren. Indien het niet mogelijk blijkt gekochte producten binnen dertig dagen na de
sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling te leveren wordt de klant daarover
geïnformeerd en heeft
de klant het recht de koop ongedaan te maken.
6.3 Bij bestellingen van meer dan één product, valt de levering, zoveel mogelijk, gelijktijdig plaats.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Tjeenkies geleverde producten blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige
betaling door de klant aan Tjeenkies .
Artikel 8. Ruilen van artikelen
8.1 Producten die van Tjeenkies zijn gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden geruild, doch
uitsluitend indien de koper binnen acht een e-mail stuurt naar info@tjeenkies.nl onder vermelding van het
artikelnummer, de aankoopdatum, de reden van ruiling en tevens binnen genoemde termijn het product in
originele staat en in ongeopende productverpakking.
8.2 Tjeenkies accepteert uitsluitend ruilingen die met volledige inachtneming van artikel 8.1 van deze
algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden. Ruilingen die niet of niet tijdig zijn aangemeld en/of
waarbij het product niet tijdig is teruggezonden worden niet geaccepteerd.
8.3 In geval van correcte ruiling zal de koper uitsluitend aanspraak hebben op een tegoedbon, uitgegeven door
Tjeenkies, om te gebruiken in de salon van Tjeenkies Praktijk voor uiterlijke verzorging,
Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle.
Artikel 9. Klachten
9.1 Tjeenkies spant zich in om aan de koper een goed product te leveren. Na ontvangst dient een koper
geleverde producten te inspecteren en een vermeend gebrek binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te
melden aan Tjeenkies, per e-mail aan info@tjeenkies.nl of per aangetekende brief aan
Tjeenkies Praktijk voor uiterlijke verzorging, Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle .
9.2 Tjeenkies is niet aansprakelijk voor vertraging of een beschadiging van een bestelling door het
postbedrijf. Vertraging in de verzending geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst
noch op schadevergoeding.
Artikel 10. Herroeping
10.1 De koper heeft bij aankoop van een product op afstand de mogelijkheid om de overeenkomst binnen
zeven werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden, doch uitsluitend indien de koper binnen deze
termijn een e-mail stuurt naar info@tjeenkies.nl onder vermelding van het artikelnummer, de aankoopdatum,
en tevens daarbij omgaand het product in originele staat en in ongeopende productverpakking voldoende
verpakt en gefrankeerd voor retour zendt aan c.q. aflevert in de salon van Tjeenkies Praktijk voor uiterlijke
verzorging, Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle.
10.2 Tjeenkies accepteert uitsluitend een herroeping die met volledige inachtneming van artikel 10.1 van
deze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden. Een herroeping die niet of niet tijdig is aangemeld
en/of waarbij het product niet tijdig is teruggezonden wordt derhalve niet geaccepteerd.
10.3 In geval van correcte herroeping zal de koper aanspraak hebben op restitutie van het aankoopbedrag
verminderd met de verzendkosten. Betaling zal plaatsvinden op het door de koper aangegeven
bankrekeningnummer, binnen dertig dagen.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Tjeenkies heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze , de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat
Tjeenkies gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht is te verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Tjeenkies die van dien aard
is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet is te vergen. Onder overmacht is mede te
verstaan stakingen, bedrijfs- of netwerkstoringen, natuurrampen, gebrek aan grondstoffen, gebrekkige
transportmogelijkheden, ziekte van eigenaar en/of personeelsleden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Op alle aanbiedingen die Tjeenkies doet en alle overeenkomsten die Tjeenkies sluit is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband
houden, van welke aard ook, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 Tjeenkies Praktijk voor uiterlijke verzorging benadrukt dat haar producten en behandelingen niet kunnen
dienen als medicijn of als vervanging daarvan. De informatie die Tjeenkies geeft op haar websites kan niet
worden beschouwd als advies over een medische behandeling of vervanging daarvan en kan niet de diagnose
van een arts, specialist of andere medicus vervangen. Het gebruik van voedingsstoffen als vitamines,
mineralen en dergelijke en van andere producten en de behandelingen die Tjeenkies levert, kunnen een
aanvulling zijn op een gezonde leefstijl en kunnen niet gelden als geneeswijze hoegenaamd ook.
Voedingssupplementen en behandelingen kunnen een functie hebben ter aanvulling van gezonde voeding en
een gezonde leefwijze. Zij kunnen niet ter vervanging dienen of ter aanvulling van ongezonde voeding en
leefstijl. Voor kopers die medicijnen gebruiken en/of onder medische behandeling zijn geldt altijd: overleg eerst
met uw arts alvorens voedingssupplementen te gebruiken en/of een behandeling aan te gaan. Tjeenkies
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet onoordeelkundig gebruik van haar producten.
Contactgegevens (tevens het adres waar de koper een klacht kan indienen):
Tjeenkies Praktijk voor uiterlijke verzorging:
Pottenbakkerstraat 53, 8043 BN Zwolle
Tel: 06-50872440
website: www.tjeenkies.nl info@tjeenkies.nl
bankrekeningnummer: 49.87.08.535 BTW nummer 192.637.460.B01 KvK nummer 50318381 Anbos lidnr 23400

Scroll to Top